අටුළුගමට ගොඩින් – මඩෙන් මුරකාවල්

isolated areas in colombo

කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ මේ වන විට වැඩිම කෝවිඩ් රෝගී අවදානම ඇති බණ්ඩාරගම අටුළුගම ප්‍රදේශයෙන් පුද්ගලයින් වෙනත් ප්‍රදේශ වලට පැනයාම වැලැක්වීම සදහා කැප්පු ඇලට හමුදා ආක්ෂක බාධක යෙදීමට පිියවර ගෙන ඇත.

අටුළුගමට ඇතුළුවන ගොඩබිම් මාර්ග සියල්ලට පොලිස් හා හමුදා මාර්ග බාධක යොදා ඇති අතර ඇල මාර්ග වලටද ආරක්ෂාව යොදා තිබේ.

අටුළුගම ප්‍රදේශයේ ජනතාව ගම්මාන ඇතුලත සංචරණ නීති කඩ කරන බවට ලැබෙන තොරතුරු හේතුවෙන් ගුවන් යානා යොදාගන ඩ්‍රෝන කැමරා මාර්ගයෙන් නිරීක්ෂණ කටයුතු කිරීමටද පියවර ලෙන ඇත.

සෝමරත්න පොද්දෙණිය – මීගහතැන්න

Related posts