අද පාර්ලිමේන්තුව තුල මන්ත්‍රීවරයෙකුට කරන්න වැඩක් නැති තරම්!

Related posts