ආනමඩුවේ කම්මල් වලට කන කොකා

ආණමඩුව ප්‍රදේශීය ලේකම් බලප්‍රදේශයේ 655 බී. උප්පලවත්ත ග්‍රාම නිලධාරි වසමට අයත් නැබැඩවැව ගම්මානයේ බහුතරයකගේ සිය ජීවනෝපාය බවට පත්ව ඇත්තේ කම්මල් කර්මාන්තය ආශ්‍රිතව නියැළෙමෙන් මුදල් උත්පාදනය කිරීමයි.

මෙම ප්‍රදේශයේ මේ වන විට කම්මල් 15ට ආසන්න ප්‍රමාණයක් පිහිටා ඇති අතර, පාරම්පරික මෙන්ම සාම්ප්‍රධායිකව බහුතරයක් සිය කම්මල් කර්මාන්තයේ වසර 30ට ආසන්න කාලයක සිට නියළෙමින් සිය ජීවිකාව සරිකර ගන්නා බව කියයි.

විදේශීය රටවලින් වෙළෙඳපොළට එන බාල ප්‍රමිතියෙන් නිමා කරන ලද මන්නා පිහි, මේස පිහි, කැති, පොරව, රේක්ක, හිරමන තල ආදී උපකරණ ජනතාව පහසුව තකා රැගෙන යෑම නිසාවෙන් තම ශ්‍රමයෙන් හැඩවෙන නිමවෙන වානේ ලෝහ නිර්මාණවල ඉල්ලුම ශිඝ්‍ර ලෙස පහත වැටී ඇති බවට ඔවුන් මැසිවිලි නඟති.

Related posts

Leave a Comment