ඉදිරි මාස කිහිපයදි තවත් මැතිවරණයක්

වසර ගණනාවක් තිස්සේ කල් දමා ඇති පළාත් සභා මැතිවරණය ඉදිරි මාස කිහිපය ඇතුළත පැවැත්වීමට රජය තීරණය කර තිබේ.

බොහෝ දුරට එය ලබන ජනවාරි මාසයේ දී පමණ පැවැත්වීමට ඉඩ තිබේ.

මෙම මැතිවරණය මෙයට පෙර පැවැත්වූ දිස්ත්‍රික් මනාප ක්‍රමය යටතේ පැවැත්වෙනු ඇති අතර ඒ සදහා මැතිවරණ පනතට සංශෝධනයක් ගෙන ඒමට රජය සැලසුම් කර ඇත.

Related posts