ඉන්දියාවේ මන්ත්‍රීවරුන්ටත් කොරෝනා

මෝසම් වැසි සමයෙන් අනතුරුව ප්‍රථම වතාවට ඉන්දීය පාර්ලිමේන්තු සැසි වාරය ආරම්භ වූ අවස්ථාවේ සිදු කළ පරීක්ෂා කිරීම්වලින් මන්ත්‍රීවරු 25 දෙනකුට කොරෝනා ආසාදනය වී ඇතැයි අනාවරණය වී තිබේ.

සුරේෂ් අන්ගාඩි,  මීනක්ෂි ලෙඛී, අනාත් කුමාර් හෙජ්, පර්වේෂ් සහීබ් සිං, රීටා බහුගුණ ජෝෂි , කෞෂල් කිෂෝර් ,  දීපේන්ද්‍ර සිං හූඩා සහ නරාන්භායි ජේ රත්වා, බීජේපී හි අශෝක් ගස්ති සහ අභායි භාර්ද්වාජ්, ඒඅයිඒඩීඑම්කේ පක්ෂයේ ඒ. නවීන්තක්‍රිෂ්ණන, ඒඒපීහි සුෂිල් කුමාර් ගුප්තා, ටීආර්එස්හි වී ලක්ෂ්මිකාන්තා රාඕ සහ ඒඅයිටීසීහි ශාන්තා චේට්‍රි යන මන්ත්‍රීවරුන්ට කොරෝනා ආසාදනය වී තිබිණි.

Related posts