ඔබට ගෙයක් රටට හෙටක්

ඔබට ගෙයක් රටට හෙටක් ආධාර නිවාස වැඩ සටහන යටතේ හැටන්ු දකුණ ග්‍රාම නිලධාරි වශමේ ප්‍රථම නිවාසය එස්. කාංචනා මහත්මියගේ පවුලේ අයට ලබා දිම ගරුතර සංඝරත්නයේ සෙත් පිරිත් දේශණා මධ්‍යයේ සිදු කරන ලදි.

මෙම නිවාසය බාර දිම අඹගමුව ප්‍රාදේශීය සභාවේ සභාපති ජයශංක පෙරේරා හා හැටන් දික්ඔය නගර සභාවේ උප සභාපති ඒ. ජේ. එම්. ෆාමිස් එහි නාගරික මංත්‍රි ශෂි රත්නායක යන මහත්වරුන් විසින් බාර දිම සිදු කරන ලදි.

මෙම අවස්ථාවට නිවාස සංවර්ධන අධිකාරියේ නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික් කාර්යාලයේ නිලධාරි මහත්මියක්, හැටන් දකුණ ග්‍රාම නිලධාරි මහත්මිය ඇතුළු පිරිසක්ද එක් විය.

මනුර සුදත් සෙල්ලහේවා – හැටන්

Related posts