කෑගල්ල, දෙහිඕවිටට මිලිමීටර 219 ක වර්ෂාපතනයක්

weather today at my location

බස්නාහිර, සබරගමුව, මධ්‍යම සහ දකුණු පළාත්වලට ඉදිරි පැය 12 තුළ මිලිමීටර 100ක පමණ තද වැසි අපේක්ෂා කළ හැකි බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.

අද උදෑසන 8 න් අවසන් වූ පැය 24 තුළ වැඩිම වර්ෂාපතනය ලැබී ඇත්තේ කෑගල්ල, දෙහිඕවිට ප්‍රදේශයට මිලිමීටර 219ක ර්ෂාපතනයක් ලැබී තිබේ.

මේ අතර ගාල්ල , කළුතර, රත්නපුර ට සහ ගම්පහ  මිලිමීටර 100 කට වැඩි වර්ෂාපතනයක් ලැබී ඇතැයි කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කළේ ය.

Related posts