කෙහෙළිය, ලොහාන්, ශාන්තිනී ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීමට පැමිණි අවස්ථාව

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණු මහනුවර අපේක්ෂක හිටපු රාජ්‍ය අමාත්‍ය කෙහෙළිය රඹුක්වැල්ල මහතා මහනුවර ශාන්ත සිල්වෙස්තර ප්‍රථමික විදුහල් ඡන්ද මධ්‍යස්ථානයේදී සිය ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීමට පැමිණි අවස්ථාව

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණු මහනුවර අපේක්ෂක ලොහාන් රත්වත්ත මහතා මාපනාවතුර තාක්ෂණික වෘත්තීය පුහුණු ආයතනයේදී සිය ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීමට පැමිණි අවස්ථාව

 

එක්සත් ජාතික පක්ෂ මහනුවර කණ්ඩායම් නායක ශාන්තිනී කෝන්ගහගේ මහත්මිය අද (05) සිය ඡන්දය පිළිමතලාව ධීරානන්ද මහ විදුහලේදී ප්‍රකාශ කළාය.

නදීක දයා බණ්ඩාර – මහනුවර

 

Related posts

Leave a Comment