කොවිඩ් එන්නත ව්‍යාප්තියට යුරෝපා සංගමය සූදානම් වෙයි

corona-ennatha

යුරෝපා සංගම් නායකයන් කොවිඩ් එන්නත් සැපයීම ඉහළ නැංවීම සහ රටවල් 27ක පොකුර පුරා මාත්‍රාව වැඩි දියුණු කිරීම පිළිබඳ සාකච්ඡා කිරීම සඳහා මාර්ගගත සාකච්ඡා පැවැත්වීමට නියමිතය.

එක්සත් රාජධානියට සැපයුමට බලපාන එන්නත් අපනයනය පාලනය කිරීම සඳහා වන සැලසුම්වලට සහාය දෙන ලෙස යුරෝපා කොමිසම  නායකයන්ගෙන් ඉල්ලා ඇත.

Related posts