කොළඹ – හලාවත ගමනා ගමනය ඇණහිටී

මේ වන විටත් ඉවත් කිරීම් කටයුතු සිදු කරන බව සදහන්.

 

Related posts