ගම්පහ පාසැල් සහ උපකාරක පංති සිකුරාදා දක්වා වසා තැබේ

ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ සියලු පාසැල් සහ පෞද්ගලික උපකාරක පංති හෙට (05) සිට වසා දැමෙන බව අධ්‍යාපන අමාත්‍ය මහාචාර්ය ජී. එල් පීරිස් මහතා පැවසීය.

ඒ් අනුව සදුදා සිට සිකුරාදා දක්වා සියලු පාසල් හා උපකාරක පන්ති වසා දැමේ

Related posts

Leave a Comment