තායිලන්තයේ කිරීටක වෛරසය පැතිරීම වැළැක්වීමට හදිසි නීතිය දීර්ඝ කරයි

තායිලන්තයේ ක්‍රියාත්මක හදිසි නීතිය අගෝස්තු මස අවසානය දක්වා දීර්ඝ කිරීමට ද තීරණය කර තිබෙනවා.

හදිසි තත්වයක් ප්‍රථමවරට ප්‍රකාශයට පත් කරනු ලැබුවේ රට තුළ කිරීටක වෛරසය පැතිරීම වැළැක්වීම සඳහායි.

මෙම නියෝගය යටතේ කිසිවෙකුට නිවසින් පිටවීම, මහජන රැස්වීම් සහ පොදු ප්‍රවාහන කටයුතු තහනම් වනු ඇති.

Related posts