තැපැල් ඡන්ද සලකුණු කිරීම අරඹයි

මෙවර මහා මැතිවරණය සදහා තැපැල් ඡන්ද සලකුණු කිරීම අද (13) සිට ආරම්භ වූ අතර සෞඛ්‍ය කාර්යමණ්ඩලවල තැපැල් ඡන්ද සලකුණු කිරීම අද(13) පොලොන්නරුව තමන්කඩුව සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරි  කාර්යාලයේ දී ආරම්භ කළ අන්දම පින්තූරවල දැක්වේ.

මෙවර මහා මැතිවරණය සදහා පොලොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කයෙන් තැපැල් ඡන්ද අයදුම්කරුවන් 21930 ඉල්ලා සිටියද තැපැල් ඡන්ද පිළිගෙන තිබුණේ 19550ක් පමණි.2299ක් තරම් තැපැල් ඡන්ද අයදුම්පත් ප්‍රතික්ෂේප වීම විශේෂිතය.

ඊසා මුදියන්සේ – පොලොන්නරුව

Related posts