දරුවන්ගේ පැවැත්මට තව මාස 6ක් රු.5000 දෙන්න

ශ්‍රී ලංකාවේ පවුල්වලින් 30%ක් පසුගිය මැයි මාසයේදී ආහාර පරිභෝජනය අඩුකර ඇතැයි එක්සත් ජාතීන්ගේ ළමා අරමුදල හෙවත් යුනිසෙෆ්  සංවිධානය අනාවරණය කරයි.

කොවිඩ් වසංගතය අතරතුර බිඳවැටුණු ආර්ථිකය හමුවේ ශ්‍රී ලංකාවේ පවුල්වලින් 80%කට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් අදාළ කාලසීමාවේ මස්, මාළු, කිරි, බිත්තර වැනි ප්‍රෝටීන් බහුල ආහාර පරිභෝජනය අඩු කර ඇත.

ශ්‍රී ලංකාවේ දරුවන්ගෙන් 39%ක් කොවිඩ් වසංගතයට පෙර සිටම යකඩ බහුල ආහාර පරිභෝජනය නිසි පරිදි සිදුනොකරන බැවින් ආර්ථික අසීරුතාවන්ට පත් පවුල්වලට ලබාදෙන රුපියල් 5000 දීමනාව පැසසිය යුතු වැඩසටහනක් ලෙස දක්වන යුනිසෙෆ් සංවිධානය ළමා යහපැවැත්ම වෙනුවෙන් තවත් මාස 6ක කාලයක්වත්  ක්‍රියාත්මක කිරීමේ වැදගත්කම පෙන්වා දෙයි.

Related posts