දික්ඔය අලුත්ගාල සිට හැටන් ඩංබාර් දක්වා මාර්ග කාපට් කරයි

ග්‍රාමිය මාර්ග සංවර්ධන යෝජනා ක්‍රමය යටතේ දික්ඔය අලුත්ගාල සිට හැටන් ඩංබාර් ප්‍රදේශය දක්වා මාර්ග පද්දතිය කාපට් කිරිම වතු නිවාස ප්‍රජා සංවර්ධන රාජ්‍ය ඇමති ජිවන් තොණ්ඩමන් මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ආරම්භ කරන ලදි.

ක්‍රිලෝ මිටර් දශම 44 (.44) දුර ප්‍රමාණයකින් යුක්ත මෙම මාර්ග කොටස කාපට් යොදා නවිකරනය කිරිම සදහා රුපියල් මිලියන 13 මුදලක් වියදම් කිරිමට ඇස්තමේන්තු කර ඇති අතර මෙම මාර්ගය මාස තුනක කාලයක් තුලදි නවිකරනය කිරිමේ කටයුතු නිම කිරිමටද සැලසුම් කර ඇත‍.

මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය විසින් මෙම මාර්ග කොටස නවිකරන කිරිම සිදු කරන අතර මෙම මාර්ගය මෙසේ නවිකරනය කිරිමෙන් පසු හැටන් සිට දික්ඔය ප්‍රදේශයට ගමන් කිරිම සදහා අතුරු මාර්ගයක් ලෙසද මෙම මාර්ගය භාවිතා කිරිමට හැකි වනු ඇත.

මනුර සුදත් සෙල්ලහේවා – හැටන්

Related posts