දේශපාලන පොරොන්දුවකට පමණක් සීමා වූන නාවලකන්ද මාර්ගය

වසර ගණනාවක සිට මිගහතැන්න-බෝගොඩ කන්ද,නාවලකන්ද මාර්ගය සංවර්ධනයට දේශපාලන පොරොන්දු ලබාදී තිබේ.මිට වසර හතරකට පෙර මාර්ගය සංවර්ධනය කරන බවට පොරොන්දුවි වැඩ ආරම්භකර අතර මග නතර කර දමා දැන් තිබුණු පාරත් නැතිව අළුත් අනතුරු නිර්මාණයවී තිබේ.

මිගහතැන්න-තල්පැදිවල මාර්ගය රුපියල් මිලියන91.4ක මුදලක් වැයකර සංවර්ධනය කරන බවට පොරොන්දුවී 2016 දී වැඩ ආරම්භ කර ස්ථාන කිහිපයක කුඩා පාලම් හා බෝක්කු කඩා ඉවත්කර විශාල කැණිම් කර තිබේ.මාර්ගය තැනිමට රැගෙන එන විශාල බෝක්කු කටවල් ගල් ගොඩවල් තැන තැන ගොඩගසා තිබේ.නමුත් 2018 සැප්තැම්බර් මාසයෙන් වැඩ අවසන්කරන පොරොන්දුව දැනට වසර දෙකක සිට කැළෑවට ගොසින් තිබේ.

විශාල ගැඹුරු වලවල් අවදානම් ස්ථානවල අවදානම දැනුම් දිම හෝ සිදු නොවේ.කොන්ත්‍රාත් සමාගම වැඩ අතර මග නතර කර දැමිමත් සමග ප්‍රදේශයේ ඡනතා නි‍යෝඡිතයින්,ගම්වාසින් අදාළ බලධාරින් සමග සාකච්ඡාකර සංවර්ධන නැවත අරඹන පොරොන්දුවද කල් ඉකුත්වී හමාරය.

වසර කිහිපයක ඡන්දයෙන් පොරොන්දුවී මිගහතැන්න-තල්පැදිවල මාර්ගය සංවර්ධනය නිසා ප්‍රාදේශිය සභාවේ පටන් රටේ ඉහලම තැනට නියෝඡිතයින් යැවීමට ඡනතාමතය ප්‍රකාශ කළ බව බෙරගොඩකන්ද,තල්පැදිවල,නාවලකන්ද,ඡම්බුගහ හේන,බලගල ගම් වාසින් කියති.

පවුල් සිය ගණනක ජනතාව මීගහතැන්න නගරයට,මතුගම-වලල්ලාවිට ප්‍රධාන මාර්ගයට පිවිසෙන කිලෝමීටර් 04 ක් සංවර්ධනය වෙනුවෙන් කොතෙන් ජනතා නියෝඡිතයින් පත්කර යැවුවත් ඔවුන් අදාළ තැන්වලට පත්වු පසු දුන් පොරොන්දු අමතකය.

සෝමරත්න පොද්දෙණිය – මීගහතැන්න

Related posts

Leave a Comment