නාඋල වාහනවල සහ දුරකතන කුලුනුවල බැටරි ගලවන කල්ලියක්

නවතා ඇති වාහනවල සහ දුරකතන කුලුනුවල මෙන්ම අලි වැටට යොදා ඇති බැටරි ගලවන සංවිධානාත්මක කල්ලියක් සිය ප්‍රදේශ වලට බලවත් ගැටලුවක් වී ඇතැයි නාඋල – දෙකේ කනුව හා තුනේ කනුව ප්‍රදේශවාසිහු කියා සිටිති.

කලක සිට සංවිධානාත්මකව සිදු කරනු ලබන බැටරි ගැලවීමේ ක්‍රියාව හේතුවෙන් කුමාරගල හා තුනේ කණුව ප්‍රදේශයේ අලි වැටද අක්‍රීය වී ඇතැයි ඔවුහු චෝදනා කරති.

මීට අමතරව නාඋල ප්‍රදේශයේ ස්ථාපිත කර ඇති දුරකතන සංඥා කුලුනුවල විදුලි පද්ධතියට එක්කර ඇති බැටරි පවා අවස්ථා ගණනාවක දී මෙම කල්ලිය විසින් ගලවා ඇති බව ද ගම්වාසිහු කියා සිටිති.

Related posts

Leave a Comment