නිරෝධායනය අවසන් කළ පුද්ගලයින් 165 දෙනෙකු අද (29) උදෑසන ඉන් පිට ව ගිය බව ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව පවසයි

coronaupdates

ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාවේ, වන්නි නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානයෙන් සිය නිරෝධායනය අවසන් කළ පුද්ගලයින් 165 දෙනෙකු අද (29) උදෑසන ඉන් පිට ව ගිය බව ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව පවසයි.

මේ අතර යුද්ධ හමුදාව විසින් පවත්වාගෙන යනු ලබන නිරෝධායන මධ්‍යස්ථාන තුළින් පුද්ගලයින් 555ක් තම නිරෝධායන කටයුතු අවසන් කර නිවෙස් වෙත පිටත් ව යෑමට නියමිතව තිබේ.

පෙරියකාඩු නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානයේ සිටි 118 දෙනෙකු, පූරවාසකුලම් නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානයේ සිටි 193 දෙනෙකු, කහගොල්ල නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානයේ සිටි 176 දෙනෙකු සහ පුනානි නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානයේ සිටි 68 දෙනෙකු මෙලෙස නිවෙසන් වෙත පිටත් කරන බව එම මධ්‍යස්ථානය පැවසුවේය.

Related posts