පල්ලකැලේ සිරකඳවුරේ හැට දෙනෙකුට නිදහස

සුළු වැරදි සම්බන්ධයෙන් සිරගතව සිටින  රැදවුවන් හයසිය දෙනෙකු නිදහස් කිරීමට ජනාධිපති පොදුසමාව යටත් කටයුතු යොදා තිබේ.

ඒ අනුව  පල්ලකැලේ එළිමහන් සිරකඳවුරේ රැදවුවන් හැට දෙනෙකු නිදහස් කිරීම ඊයේ (30) සිදු කෙරිණී.

විවිධ සුළු වැරදි සම්බන්ධයෙන් වරදකරුවන් බවට පත්ව සිරගත කර ඇති මොවුන්ට නිදහස හිමිවුණු අතර  ඔවුන් පිළිගැනීම සඳහා එළිමහන් සිරකඳවුර වෙත ඥාතීන් පැමිණ සිටියහ.

නදීක දයා බණ්ඩාර – මහනුවර

 

 

Related posts