පළමු ප්‍රතිඵලය – ගාල්ල දිස්ත්‍රීක් තැපැල් ඡන්ද ප්‍රතිඵලය නිකුත් වේ

ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ තැපැල් ඡන්ද ප්‍රතිඵලය නිකුත් වී තිබේ.

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ – 27,682 (72.70%)

සමගි ජනබලවේගය – 5144 (13.51%)

ජාතික ජනබලවේගය – 3135 (8.23%)

එක්සත් ජාතික පක්ෂය – 1507 (3.96%)

Related posts

Leave a Comment