ප්ලාස්ටික් සෙල්ලම් බඩු තහනම් වන ලකුණු

ප්ලාස්ටික්වලින් සකසා හුළං පුරවන ලද සෙල්ලම් බඩු, බැලුම් බෝල, කෘමි නාශක සහ රසායනික ද්‍රව්‍ය යොදන කුඩා ප්ලාස්ටික් බෝතල් ඉදිරියේදී තහනම් කිරීමට කටයුතු කරන බව මධ්‍යම පරිසර අධිකාරියේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් හේමන්ත ජයසිංහ කීවේය. මධ්‍යම පරිසර අධිකාරියේ පැවැති මාධ්‍ය හමුවකදී අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා මේ බව කීවේය.

පොලිතින් සහ ප්ලාස්ටික් නියාමනය කිරීම සඳහා අවශ්‍ය කටයුතු සම්පාදනය කරමින් පවතින බවත්, එක් වරක් පමණක් භාවිතා කර ඉවතලන පොලිතින් සහ ප්ලාස්ටික් සම්බන්ධව 2017 වසරේදී යම්කිසි නියාමනයක් ගැසට් නිවේදන හයක් මගින් සිදුකළ බවද ඔහු පැවසුවේය.

Related posts

Leave a Comment