ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය කෝටි දාහයි

මැතිවරණ නීති ජනගත කිරීම සඳහා පුවත්පත් උදව් අවශ්‍ය වෙනවා. නීති උල්ලංඝනය කළොත් කුමක්ද වෙන්නේ කියලා පුවත්පත්වලින් ප්‍රචාරය කළ යුතුයි. මැතිවරණයට රුපියල් කෝටි දාහක මුදලක් වැය වෙනවා.

ජනතාව ඡන්ද පොළට ගෙනඒම මාධ්‍ය සතු වගකීමක්.

ඡන්දේ දාන්න ආවාට කොවිඩ් හැදෙන්නේ නැහැ. නිරෝධායන නීති යටතේ අපි මැතිවරණය පවත්වනවා. ඒ නිසා ඡන්ද දායකයන් බය වෙන්න ඕන නැහැ.

විෂබීජහරණ දියර අපි භාවිතා කරනවා. මැතිවරණ මධ්‍යස්ථානයට ඇතුළු වන විටදී සහ පිටවන විටදී විෂබීජහරණ දියර අපි ලබාදෙනවා.මාධ්‍යවේදීන්ට පුළුවන් ඉදිරි කාල‍යකදී අපේ ඡන්ද මධ්‍යස්ථානවල අපහසුතා පවතින තැන් ප්‍රකාශයට පත් කිරීමට.

Related posts