පාර්ලිමේන්තුව රැස්වන වේලාව අද(22) සිට සංශෝධනය වෙයි

government information center

පාර්ලිමේන්තු කටයුතු පිලිබඳ කාරක සභාව විසින්  පාර්ලිමේන්තුව රැස්වන වේලාව අද (22) සිට සංශෝධනය කර ඇත.

ඒ අනුව පාර්ලිමේන්තුව රැස්වීම පෙරවරු 10.00ට ආරම්භ වන අතර පස්වරු 5.30ට රැස්වීම අවසන් වේ.

 

 

Related posts

Leave a Comment