අද සිට පාසල්, අධ්‍යාපන ආයතන යළි විවෘත වේ

කොරෝනා වසංගතය හේතුවෙන් වසා දැමුණු පාසල්,  අධ්‍යාපන ආයතන අද යළි විවෘත කෙරේ.

අධ්‍යයන කටයුතු ආරම්භ කිරීම සම්බන්ධයෙන් අවශ්‍ය කටයුතු සම්පාදනය කිරීම ලබන සතිය තුළ සිදු වේ.

අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂවරුන්, සහකාර අධ්‍යක්ෂවරුන් ඇතුළු නියෝජිතයින් යොදවා සෑම පාසලක්ම අධීක්ෂණය කෙරෙනු ඇති.

Related posts

Leave a Comment