පැය 12කදී අත්අඩංගුවට ගැනීම් 417ක්

ගත වූ පැය 12 තුල  බස්නාහිර පළාත තුළ සිදුකළ මෙහෙයුමක දී සැකකරුවන් 417ක් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත.

සමස්ත වැටලීම් 412ක් සිදුකර ඇති අතර හෙරොයින් සහ ගංජා සම්බන්ධ වැටලීම් 172ක් සිදුකර පුද්ගලයින් 172ක් අත්අඩංගුවට ගත් බව පොලීසිය සඳහන් කරයි.

Related posts

Leave a Comment