පුත්තලම, නාගවිලට නාගලෝකෙන් වතුර

ගමේ කුඹුරු අක්කර 300 ක් අස්වද්දන්නේ නැතුව පුරන් වෙන්න ඇරලා වගාවට වතුර නැතිකමිනි.

බීමට ජලය ලබා ගන්න හදලා දීපු ජල ව්‍යාපෘතියත් සුදු අලියෙක් ගානට පත් වෙලා.

වව්නියාව, සෙට්ටිකුලම්, ක්‍රිස්තකුලම් ගම්මානයේ පවුල් 136 ක් මේ නිසා අසරණ වෙලා. ඔවුන්ගෙන් බොහෝ පිරිසක් වකුගඩු රෝගින් බවට පත් වෙලා.

ජලය නොමැතිකමින් ළඟම කැලෑව හොඳම වැසිකිළිය බවට පත් වෙලා.

දේශපාලකයින්ගේ බොරු පොරොන්දුවලින් ගෙම්බත් වුන පුත්තලම, නාගවිල මිනිස්සු බලාගෙන ඉන්නේ නාගලෝකෙන් හරි කවුරු ඇවිත් වතුර ටිකක් දෙන තුරු.

Related posts