පොලිස් නිලධාරීන් ආකල්පමය වශයෙන් ශක්තිමත් කිරීමට විශාල වැඩ පිළවෙලක් අවශ්‍යයයි!

Related posts