“බලය ගන්න පදනම් වෙච්ච “ජාතිවාදයම” තමයිගෙදර යන්න පාර කපන්නෙත්”

Related posts