බසයෙන් අනාගතයට ජනවාරියේ

“බසයෙන් අනාගතයට” වැඩසටහනේ දෙවන අදියර ලබන ජනවාරි මාසයේදී ආරම්භ කිරීමට කටයුතු සූදානම් කෙරේ.

ඒ යටතේ පුස්තකාල ලෙස ප්‍රතිනිර්මාණය කෙරුණු බස් රථ 20ක් දිස්ත්‍රික්ක 20ක පුස්තකාල නොමැති පාසල් සඳහා පරිත්‍යාග කිරීමට නියමිතය.

“බසයෙන් අනාගතයට” වැඩසටහන පසුගිය අගොස්තු මාසයේදී ආරම්භ කෙරුණේ ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ සංකල්පයකට අනුවය.

ඒ ධාවනයෙන් ඉවත් කළ ලංගම බස් රථ පුස්තකාල ලෙස ප්‍රතිනිර්මාණය කර පුස්තකාල නොමැති පාසල් සඳහා ලබාදීමේ අරමුණිනි.

Related posts