මනාප 3000ටත් මන්ත්‍රි ආසනයක්

2020 මහ මැතිවරණයේ මනාප ප්‍රතිපල මත පදනම්වූ සුවිශේෂි කරුණු 05ක් පහතින් දැක්වේ.

1. ආසනයක් සඳහා ලබා ගත් උපරිම මනාප ඡන්ද සංඛ්‍යාව :

මහින්ද රාජපක්ෂ (ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ, කුරුණගල) – 527,364

2. ආසනයක් දිනා ගනු ලැබූ අවම මනාප ඡන්ද :

කුලසිංහම් දිලිපන් (ඊපීඩීපී, වවුනියා) – 3,203

3. දිස්ත්‍රික්කය සඳහා ලබාගත් ඡන්ද හා සසඳන විට මනාප ජන්ද වලින් ඉහළම ප්‍රතිශතය (ප්‍රධාන පක්ෂ 2)

මහින්ද රාජපක්ෂ (ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පක්ෂය, කුරුණගල) – 81.1%

සජිත් ප්‍රේමදාස (සමගි ජනබල වේගය, කොළඹ) – 78.9%

4. විශාලතම පරාජය (ආසනයක් දිනා ගැනීමට නොහැකිවූ වැඩි මනාප ලබා ඇති අපේක්ෂකයා)

ලක්ෂ්මන් යාපා අබේවර්ධන (ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ, මාතර) – 71,106

දිල්ෂාන් විදානගමගේ (ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ, ගාල්ල) – 56,484

ඉෆ්තිකාර් ජමීල් (සමගි ජනබල වේගය – කළුතර) – 54,305

5. ආසනයක් දිනා ගනු ලැබූ අවම මනාප ජන්ද වෙනස

සමගි ජනබල වේගය – මාතලේ

රංජිත් අලුවිහාරේ (27,171) පරදා මනාප 27,587 ලබා ගත් රෝහිණී කුමාරි විජරත්න ආසනයක් දිනා ගැනීම
ඡන්ද 416,

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ – වන්නි

ජනක් නන්දකුමාර් (12,999) පරදවමින් මනාප 13,454 කාදර් මාස්තාන් ආසනය දිනා ගැනීම.
ඡන්ද 455,

ITAK- යාපනය

සසිකලා රවිරාජ් (23,098) පරදවමින් ධර්මලිංගම් සිද්ධන්තන් 23,840 ආසනය දිනා ගැනීම.
ඡන්ද 742,

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ – කෑගල්ල

ශාන්ත ගුණසේන (45,255) පරදවමින් සුදත් මංජුල – 45,970 ආසනය දිනා ගැනීම.

ඡන්ද 715,

Related posts