මහ මැතිවරණයට විශේෂ ප්‍රවාහන සේවා හෙට(31) සිට

bus

මහ මැතිවරණයට ගම්බිම් බලා පිටත්ව යන ජනතාව වෙනුවෙන් හෙට(31)  සිට අගෝස්තු 10 වැනිදා දක්වා විශේෂ ප්‍රවාහන සේවා ආරම්භ වේ.

ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලය සතු බස් රථ 5300 ක් එම දිනවල ධාවනයට එක් කරන බවත් පළාත් මාර්ගස්ථ මගී ප්‍රවාහන අධිකාරිය යටතේ පවතින බස් රථ 600 ක් පමණ ධාවනය සඳහා සූදානම් කර ඇති බවත් මගී ප්‍රවාහන කළමනාකරණ අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා සඳහන් කළේ ය.

 

Related posts