මානව හිමිකම් කොමිසමට පැමිණිලි 2000ක්

ශ්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාව වෙත පැමිණිළි 2000 කට අධික සංඛ්‍යාවක් ලැබී තිබෙන බව වාර්තා වෙයි.

මේ වසර ආරම්භයේ සිට පැමිණිළි 2074 ක් ලැබී තිබෙනවා.

ඒවායේ විමර්ශන කටයුතු ආරම්භ කර ඇති බව එම කොමිසම සඳහන් කරයි.

එම පැමිණීලි සම්බන්ධව පසු විපරම් කටයුතු කොමිෂන් සභාවේ නිලධාරීන් විසින් සිදුකරනු ඇති.

Related posts