යේමනයේ ඒඩ්න් නුවර කොරෝනාවලට බියෙන් සියලු වෛද්‍යවරු පලා යයි

මිලියනයකට වඩා පිරිසක් ජීවත් වන යේමනයේ ඒඩ්න් නුවර කොරෝනා වසංගතය හමුවේ එක් වෛද්‍යවරියක් හැරෙන්නට අනිකුත් සියලු වෛද්‍යවරුන් ප්‍රදේශයෙන් පලාගොස් ඇතැයි වාර්තා වේ.

කොරෝනා වසංගතයට බියෙන් සහ නිසි ආරක්ෂක උපාංග නොමැතිකමින් මේ වෛද්‍යවරු ප්‍රදේශය අත්හැර මෙසේ පලාගොස් තිබේ.

Related posts

Leave a Comment