රනිල් එ.ජා.ප නායකත්ව‍යෙන් ඉවත් ‍‍‍‍වෙයි

රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ නායකත්වයෙන් ඉවත් වීමට තීරණය කර ඇතැයි එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ මහ ලේකම් අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා ප්‍රකාශ කරයි.

රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා වර්ෂ 1994 සිට එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ නායකයා ලෙස කටයුතු කරයි.

මෙවර මහා මැතිවරණයට ඉදිරිපත් වීමට පෙර එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ දරුණු බෙදීමක් සිදු වුනු අතර රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා නායකත්වය දුන් එක්සත් ජාතික පක්ෂය සිය ඉතිහාසයේ දරුනුතම පසු බෑමකට මෙම මැතිවරණයේදී පත් විය.

Related posts