වතු කරයේ තරුණ තරුණියන්ගේ නිරිමාණ රැගත් ඡායාරුප ප්‍රදර්ශනයක්

වතු කරයේ තරුණ තරුණියන්ගේ නිරිමාණ රැගත් ඡායාරුප ප්‍රදර්ශනයක් තලවාකැලේ කදිරේෂන් ශාලාවේදි 23වන දින මහජන ප්‍රදර්ශනය සදහා පවත්වන ලදි.

නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයේ හොලිරුඩ්,ලෝගි වතුවල මෙන්ම බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ ඇටම්පිටිය, ඌව හයිලන්ඩ් යන වතුවල තරුණ තරුණියන් වසරක කාලයක් ඡායාරුප ශීල්පය පිලිබදව පාඨමාලාවක් හදාරා ඔවුන් විසින් ගන්නා ලද ඡායාරුප මෙම ප්‍රදර්ශනය සදහා ඉදිරිපත් කර ඇත.

තේ කහාට නමින් නම් කර ඇති මෙම ඡයාරුප ප්‍රදර්ශනය සදහා ඡායාරුප සියයකට අධික ප්‍රමාණයක් ඉදිරිපත් කර තිබු අතර නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික් පාර්ලීමේන්තු මංත්‍රි වී රාධා ක්‍රිෂ්නන් මහතා හා බදුල්ල දිස්ත්‍රික් පාර්ලීමේන්තු මංත්‍රි ඒ. අර්වින්ද කුමාර් මහතාද මෙම ඡයාරුප ප්‍රදර්ශනය මහජන ප්‍රදර්ශනය සදහා විවෘත කරන ලදි.

මනුර සුදත් සෙල්ලහේවා – හැටන්

Related posts

Leave a Comment