වනවාසී වූ දෑරංගල රජයේ රෝහල

දහස් ගණන් ග්‍රාමීය ජනතාවට සේවය ලබා ගැනීමට තිබෙන දෑරංගල රජයේ රෝහලට බලධාරීන්ගේ නෙත නොගැටීම නිසා රෝහලේ ගොඩනැඟිලි විනාශයට යමින් පවතී.

මෙහි තිබෙන ගොඩනැඟිලි රාශියක් ඉතා අබලන් තත්ත්වයේ පවතී.

මාධ්‍ය මඟින් මේ පිළිබඳව හෙළිදරව් කිරීමෙන් පසු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී වීරසුමණ විරසිංහ මහතා රෝහලේ සංවර්ධන කටයුතු සඳහා රෝහල නිරීක්ෂණය කළ අයුරු .

 

Related posts

Leave a Comment