විපක්‍ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස

09 වන පාර්ලිමේන්තුවේ විපක්ෂ නායක ලෙස සමගි ජන බලවේගයේ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස නම් කර තිබේ.
ඔහුගේ නම පිළිගත් බව කතානායකවරයා සභාව වෙත දැනුම්දෙන ලදී.

Related posts