ප්‍රමාණය ඉක්මවා ශ්‍රී ලාංකිකයන් කිරි පරිභෝජනය කරයි

ප්‍රමාණය ඉක්මවා ශ්‍රී ලාංකිකයින් දියර කිරි පරිභෝජනය කරන බව සත්ත්ව නිෂ්පාදන හා සෞඛ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.

ශ්‍රී ලාංකිකයින් කිරි ලීටර් මිලියන 1250ක් වාර්ෂිකව පරිභෝජනය කරන බවත්  ඒක පුද්ගල දෛනික දියර කිරි පරිභෝජනය මිලි ලීටර් 100ක් බවත් වාර්ෂික දියර කිරි අවශ්‍යතාවය ලීටර් මිලියන 750 ක් වන බවත් ඒ අනුව වාර්ෂිකව දියර කිරි ලීටර් මිලියන පන්සියයක් වැඩියෙන් පරිභෝජනය කරන බවත් හෙළිවී ඇත.

Related posts

Leave a Comment