ශිෂ්‍යත්ව විභාගය හෙට

මෙවර 5 ශ්‍රේණියේ ශිෂ්‍යත්ව විභාගය හෙට දිනයේ (11) පැවැත්වීමට නියමිතව තිබේ.

විභාග දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කළේ ශිෂ්‍යත්ව විභගය සඳහා සිසුන් 331,694 දෙනෙකු අයදුම්කර ඇති බවයි.

සිංහල මාධ්‍යයෙන් සිසුන් 248,072 දෙනෙකු මෙවර ශිෂ්‍යත්ව විභාගයට පෙනී සිටින අතර දෙමළ මාධ්‍යයෙන් සිසුන් 83,622 දෙනෙකු ශිෂ්‍යත්ව විභාගය සඳහා පෙනී සිටියි.

Related posts

Leave a Comment