සතියක් යනකන් පෙළපාලි, සැමරුම් තහනම්

මැතිවරණ නිමවී සතියක් ගත්වන තුරු පෙළපාලි හෝ මැතිවරණයට අදාල විශාල වශයෙන් පවත්වන සැමරුම් පැවැත්වීම සම්පූර්ණයෙන්ම තහනම් කර තිබෙනවා.

මාධ්‍ය වෙත විශේෂ නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් පොලිස් නීති අංශයේ අධ්‍යක්ෂක ජ්‍යෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරි රුවන් ගුණසේකර මහතා මේ බව සඳහන් කළා.

Related posts