අසරණ මිනිස්සුන්ගේ දුක තමන්ගෙම කරගත් භාගිශ්වරි

ගම්පහ මිනිස්සුන්ගෙ දුක තමන්ගෙම කර ගත්ත දේශපාලකයෙකුට එහා ගිය උතුම් හදවතක් තියන සැබෑම කන්තාවක්
කොරෝනා වලට බයේ හැංහිලා ඉන්නෙ නැතුව පාරට බැහල අසරණ මිනිස්සු වෙනුවෙන් දිවා රෑ නැතුව වැඩ කරන භාගිශ්වරි.
චන්දයක් අත ලගවත් නොමැති අවස්ථාවේ උවද දේශපාලනයෙන් තොර
දුනගහ අපේ ගම් වාසින් covid 19 හෙතුවෙන්
රැකියා අහිමිව අසරණව සරණක් සොයන
මොහොතේ මා හිතවත් “විශාරද භාගිශ්වරි ගුණසේකර” මැතිනිය අමතා අද දින 2020/11/13 මා කල ඉල්ලීම මත ඉතාම කෙටි
වෙලාවක් තුළ මාගේ ඉල්ලීම ඉවත නොදමා
කල මේ සහල් ලබාදීම වෙනුවෙන් ඒ ආදාර
ලබාගත් සියලු දෙනා වෙනුවෙන් මාගේ හදපිරි
ප්රනාමය ඔබ තුමියට පුද කර සිටිමු.

Related posts