රටක ආර්ථිකය නැංවීමට බලපාන සමාජ චින්තනය

samaja

මේ දිනවල රටේ ආර්ථිකය ගැන බොහෝ දෙනෙක් කථා කරති. ආර්ථිකය ගැන කථා කිරීමට පෙර රටක ආර්ථිකය සැබෑවටම නංවන පිරිස කවුදැයි හඳුනා ගත යුතුය. රජයේ සේවකයාද ගණකාධිකාරී වරයාද නිතීඥයාද ඔවුන්ගේ සේවා සැපයීම මගින් රටේ ආර්ථිකයට යම් පමණකින් දායක වෙති. එනමුත් රටේ ආර්ථිකය නැංවීමෙහි ලා දායක වන ප්‍රමුඛ කණ්ඩායම එරට ව්‍යවසායකයෝ වෙති. රටේ දැන් පවතින වාස්තවික තත්ත්වය සැලකිල්ලට ගතහොත් නිෂ්පාදනයේ සහ අපනයනයේ යෙදෙන ව්‍යාපාරිකයෝ එයිනුත් ප්‍රමුඛතම  වෙති. ඔවුන් ගැනත් කථා කිරීමට පෙර මෙරට තිබෙන සංස්කෘතික වටිනාකම් ගැන  සාකච්ඡා කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙමි. අපේ රටේ සංවෘත ආර්ථිකය පැවති 1977ට පෙර යුගයේ මෙරට ව්‍යවසායකයන්ට පුළුල් සමාජය…

Read More