කෑගල්ල දිස්ත්‍රික් සමස්ත ඡන්ද ප්‍රතිඵලය

[skillwrapper type=”bar”] ගෝඨාභය රාජපක්ෂ – 320484 [skill title_background=”#9e1421″ bar_foreground=”#9e1421″ bar_background=”#eeeeee” percent=”55.66″ title=””] සජිත් ප්‍රේමදාස – 228032[skill title_background=”#098f12″ bar_foreground=”#098f12″ text=”” bar_background=”#eeeeee” percent=”39.6″ title=””] අනුර කුමාර දිසානායක -15043[skill title_background=”#f13126″ bar_foreground=”#f13126″ bar_background=”#eeeeee” percent=”2.61″ title=””] [/skillwrapper] [/skillwrapper] [skillwrapper type=”gage” align=”left”] [skill percent=”55.66″ title=”ගෝඨාභය රාජපක්ෂ” bar_foreground=”#9e1421″ bar_background=”#eee”] [skill percent=”39.6″ title=”සජිත් ප්‍රේමදාස” bar_foreground=”#098f12″ bar_background=”#eee”] [skill percent=”2.61″ title=”අනුර කුමාර දිසානායක” bar_foreground=”#f13126″ bar_background=”#eee”] [/skillwrapper]

Read More

කොළඹ දිස්ත්‍රික් සමස්ත ඡන්ද ප්‍රතිඵලය

[skillwrapper type=”bar”] ගෝඨාභය රාජපක්ෂ – 727713 [skill title_background=”#9e1421″ bar_foreground=”#9e1421″ bar_background=”#eeeeee” percent=”53.19″ title=””] සජිත් ප්‍රේමදාස – 559921[skill title_background=”#098f12″ bar_foreground=”#098f12″ text=”” bar_background=”#eeeeee” percent=”40.92″ title=””] අනුර කුමාර දිසානායක -53803[skill title_background=”#f13126″ bar_foreground=”#f13126″ bar_background=”#eeeeee” percent=”3.93″ title=””] [/skillwrapper] [/skillwrapper] [skillwrapper type=”gage” align=”left”] [skill percent=”53.19″ title=”ගෝඨාභය රාජපක්ෂ” bar_foreground=”#9e1421″ bar_background=”#eee”] [skill percent=”40.92″ title=”සජිත් ප්‍රේමදාස” bar_foreground=”#098f12″ bar_background=”#eee”] [skill percent=”3.93″ title=”අනුර කුමාර දිසානායක” bar_foreground=”#f13126″ bar_background=”#eee”] [/skillwrapper]

Read More

මහනුවර සමස්ත ඡන්ද ප්‍රතිඵලය

[skillwrapper type=”bar”] ගෝඨාභය රාජපක්ෂ – 471502 [skill title_background=”#9e1421″ bar_foreground=”#9e1421″ bar_background=”#eeeeee” percent=”50.43″ title=””] සජිත් ප්‍රේමදාස – 417355[skill title_background=”#098f12″ bar_foreground=”#098f12″ text=”” bar_background=”#eeeeee” percent=”44.64″ title=””] අනුර කුමාර දිසානායක -23539[skill title_background=”#f13126″ bar_foreground=”#f13126″ bar_background=”#eeeeee” percent=”2.52″ title=””] [/skillwrapper] [/skillwrapper] [skillwrapper type=”gage” align=”left”] [skill percent=”50.43″ title=”ගෝඨාභය රාජපක්ෂ” bar_foreground=”#9e1421″ bar_background=”#eee”] [skill percent=”44.64″ title=”සජිත් ප්‍රේමදාස” bar_foreground=”#098f12″ bar_background=”#eee”] [skill percent=”2.52″ title=”අනුර කුමාර දිසානායක” bar_foreground=”#f13126″ bar_background=”#eee”] [/skillwrapper]

Read More

මාතලේ දිස්ත්‍රික් සමස්ත ඡන්ද ප්‍රතිඵලය

[skillwrapper type=”bar”] ගෝඨාභය රාජපක්ෂ – 187821 [skill title_background=”#9e1421″ bar_foreground=”#9e1421″ bar_background=”#eeeeee” percent=”55.37″ title=””] සජිත් ප්‍රේමදාස – 134291[skill title_background=”#098f12″ bar_foreground=”#098f12″ text=”” bar_background=”#eeeeee” percent=”39.59″ title=””] අනුර කුමාර දිසානායක – 8890[skill title_background=”#f13126″ bar_foreground=”#f13126″ bar_background=”#eeeeee” percent=”2.62″ title=””] [/skillwrapper] [/skillwrapper] [skillwrapper type=”gage” align=”left”] [skill percent=”55.37″ title=”ගෝඨාභය රාජපක්ෂ” bar_foreground=”#9e1421″ bar_background=”#eee”] [skill percent=”39.59″ title=”සජිත් ප්‍රේමදාස” bar_foreground=”#098f12″ bar_background=”#eee”] [skill percent=”2.62″ title=”අනුර කුමාර දිසානායක” bar_foreground=”#f13126″ bar_background=”#eee”] [/skillwrapper]

Read More

මඩකලපුව දිස්ත්‍රික් සමස්ත ඡන්ද ප්‍රතිඵලය

[skillwrapper type=”bar”] සජිත් ප්‍රේමදාස – 238649[skill title_background=”#098f12″ bar_foreground=”#098f12″ text=”” bar_background=”#eeeeee” percent=”78.70″ title=””] ගෝඨාභය රාජපක්ෂ – 38460 [skill title_background=”#9e1421″ bar_foreground=”#9e1421″ bar_background=”#eeeeee” percent=”12.68″ title=””] [/skillwrapper] [/skillwrapper] [skillwrapper type=”gage” align=”left”] [skill percent=”78.70″ title=”සජිත් ප්‍රේමදාස” bar_foreground=”#098f12″ bar_background=”#eee”] [skill percent=”12.68″ title=”ගෝඨාභය රාජපක්ෂ” bar_foreground=”#9e1421″ bar_background=”#eee”] [/skillwrapper]

Read More

නුවරඒළිිිය දිස්ත්‍රික් සමස්ත ප්‍රතිඵලය

[skillwrapper type=”bar”] සජිත් ප්‍රේමදාස – 277913[skill title_background=”#098f12″ bar_foreground=”#098f12″ text=”” bar_background=”#eeeeee” percent=”58.28″ title=””] ගෝඨාභය රාජපක්ෂ – 175823 [skill title_background=”#9e1421″ bar_foreground=”#9e1421″ bar_background=”#eeeeee” percent=”36.87″ title=””] අනුර කුමාර දිසානායක – 5891[skill title_background=”#f13126″ bar_foreground=”#f13126″ bar_background=”#eeeeee” percent=”1.24″ title=””] [/skillwrapper] [/skillwrapper] [skillwrapper type=”gage” align=”left”] [skill percent=”58.28″ title=”සජිත් ප්‍රේමදාස” bar_foreground=”#098f12″ bar_background=”#eee”] [skill percent=”36.87″ title=”ගෝඨාභය රාජපක්ෂ” bar_foreground=”#9e1421″ bar_background=”#eee”] [skill percent=”1.24″ title=”අනුර කුමාර දිසානායක” bar_foreground=”#f13126″ bar_background=”#eee”] [/skillwrapper]

Read More

දිගාමඩුල්ල දිස්ත්‍රික්කය සමස්ත ප්‍රතිඵලය

[skillwrapper type=”bar”] සජිත් ප්‍රේමදාස – 259673[skill title_background=”#098f12″ bar_foreground=”#098f12″ text=”” bar_background=”#eeeeee” percent=”63.09″ title=””] ගෝඨාභය රාජපක්ෂ – 135058 [skill title_background=”#9e1421″ bar_foreground=”#9e1421″ bar_background=”#eeeeee” percent=”32.82″ title=””] අනුර කුමාර දිසානායක – 7460[skill title_background=”#f13126″ bar_foreground=”#f13126″ bar_background=”#eeeeee” percent=”1.81″ title=””] [/skillwrapper] [/skillwrapper] [skillwrapper type=”gage” align=”left”] [skill percent=”63.09″ title=”සජිත් ප්‍රේමදාස” bar_foreground=”#098f12″ bar_background=”#eee”] [skill percent=”32.82″ title=”ගෝඨාභය රාජපක්ෂ” bar_foreground=”#9e1421″ bar_background=”#eee”] [skill percent=”1.81″ title=”අනුර කුමාර දිසානායක” bar_foreground=”#f13126″ bar_background=”#eee”] [/skillwrapper]

Read More

කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික් සමස්ත ඡන්ද ප්‍රතිඵලය

[skillwrapper type=”bar”] ගෝඨාභය රාජපක්ෂ – 652278 [skill title_background=”#9e1421″ bar_foreground=”#9e1421″ bar_background=”#eeeeee” percent=”57.90″ title=””] සජිත් ප්‍රේමදාස – 416961[skill title_background=”#098f12″ bar_foreground=”#098f12″ text=”” bar_background=”#eeeeee” percent=”37.01″ title=””] අනුර කුමාර දිසානායක – 36178[skill title_background=”#f13126″ bar_foreground=”#f13126″ bar_background=”#eeeeee” percent=”3.21″ title=””] [/skillwrapper] [/skillwrapper] [skillwrapper type=”gage” align=”left”] [skill percent=”57.90″ title=”ගෝඨාභය රාජපක්ෂ” bar_foreground=”#9e1421″ bar_background=”#eee”] [skill percent=”37.01″ title=”සජිත් ප්‍රේමදාස” bar_foreground=”#098f12″ bar_background=”#eee”] [skill percent=”3.21″ title=”අනුර කුමාර දිසානායක” bar_foreground=”#f13126″ bar_background=”#eee”] [/skillwrapper]

Read More

රත්නපුර දිස්ත්‍රික් සමස්ත ඡන්ද ප්‍රතිඵලය

[skillwrapper type=”bar”] ගෝඨාභය රාජපක්ෂ – 448044 [skill title_background=”#9e1421″ bar_foreground=”#9e1421″ bar_background=”#eeeeee” percent=”59.93″ title=””] සජිත් ප්‍රේමදාස – 264503[skill title_background=”#098f12″ bar_foreground=”#098f12″ text=”” bar_background=”#eeeeee” percent=”35.38″ title=””] අනුර කුමාර දිසානායක – 18887[skill title_background=”#f13126″ bar_foreground=”#f13126″ bar_background=”#eeeeee” percent=”2.53″ title=””] [/skillwrapper] [/skillwrapper] [skillwrapper type=”gage” align=”left”] [skill percent=”59.93″ title=”ගෝඨාභය රාජපක්ෂ” bar_foreground=”#9e1421″ bar_background=”#eee”] [skill percent=”35.38″ title=”සජිත් ප්‍රේමදාස” bar_foreground=”#098f12″ bar_background=”#eee”] [skill percent=”2.53″ title=”අනුර කුමාර දිසානායක” bar_foreground=”#f13126″ bar_background=”#eee”] [/skillwrapper]

Read More

බදුල්ල දිස්ත්‍රික් සමස්ත ප්‍රතිඵලය

[skillwrapper type=”bar”] ගෝඨාභය රාජපක්ෂ – 276211 [skill title_background=”#9e1421″ bar_foreground=”#9e1421″ bar_background=”#eeeeee” percent=”49.29″ title=””] සජිත් ප්‍රේමදාස – 251706[skill title_background=”#098f12″ bar_foreground=”#098f12″ text=”” bar_background=”#eeeeee” percent=”44.92″ title=””] අනුර කුමාර දිසානායක – 14806[skill title_background=”#f13126″ bar_foreground=”#f13126″ bar_background=”#eeeeee” percent=”2.64″ title=””] [/skillwrapper] [/skillwrapper] [skillwrapper type=”gage” align=”left”] [skill percent=”49.29″ title=”ගෝඨාභය රාජපක්ෂ” bar_foreground=”#9e1421″ bar_background=”#eee”] [skill percent=”44.92″ title=”සජිත් ප්‍රේමදාස” bar_foreground=”#098f12″ bar_background=”#eee”] [skill percent=”2.64″ title=”අනුර කුමාර දිසානායක” bar_foreground=”#f13126″ bar_background=”#eee”] [/skillwrapper]

Read More