කාලේ බෝතල් ගැන තීරණයක්

මත්වතුර අලෙවි සැල් මගින් අලෙවි කරන කාලේ ප්‍රමාණයේ බෝතල් භාවිතය නිසා විශාල පරිසර හානියක් සිදුවන බව පරිසරවෙව්දීන් මෙන්ම විද්වතුන් ද අවස්ථා ගණනාවනක දී කරුණු පැහැදිලි කර තිබේ.

මේ නිසා මත්වතුර අඩංගු කාලේ බෝතල් අවිදිමත් ලෙස බැහැර කිරීම නැවැත්වීම සම්බන්ධව වැඩ පිළිවෙලක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට පරිසර අමාත්‍යාංශය අවධානය යොමු කරන ලදී.

මධ්‍යසාර අඩංගු කාලේ බෝතල් භාවිතය තහනම් කිරීමට කළින් අවධානය යොමු කර තිබුනත්, එම කර්මාන්ත කරුවන් ගේ ඉල්ලීම් සළකා බලා ඊට විකල්ප වැඩ පිළිවෙළක් යෝජනා කරන ලෙස අමාත්‍යවරයා දැනුම් දුන්නේය.

මත්වතුර අලෙවි කරන අලෙවි සැල් මගින් නිකුත් කරන කාලේ බෝතල් නැවතත් ලබා ගැනීම සඳහා තැම්පත් මුදලක් Deposit අය කිරීමට තීරණය විය.

මෙම මුදල රුපියල් පහක් හෝ දහයක්වැනි සුළු මුදලක් නොවිය යුතු බවත්, පාරිභෝගිකයින් එම මුදල් නැවත ලබා ගැනීමට පොළඹවන මට්ටමේ එකක් විය යුතු බවද අවධාරණය විය‍.

අප රටේ වාර්ෂිකව නිපදවන කාලේ බෝතල් ප්‍රමාණය මිලියන 120කි. ඉන් මිලියන 18-20ක් අතර ප්‍රමාණයක් අරක්කු දැමීම සඳහා භාවිතා කරන අතර ඉන් සියයට 60කටත් වඩා ප්‍රමාණයක් නැවත භාවිතයට නොගෙන පරිසරයට බැහැර කරන බවට සනාථ විය.

Related posts