රාජ්‍ය ආයතන වටලන්න වෙස් වලාගත් කණ්ඩායම්

මහජනතාවට රාජ්‍ය ආයතනවලදී දෛනිකව මුහුණ දීමට සිදු වන අපහසුතා අවම කිරීම සඳහා නව වසරේ සිට වෙස්වලාගත් කණ්ඩායම් යොදවා පරීක්ෂණ පැවැත්වීමට සැලසුම් කර ඇත.

ප්‍රාදේශීය සභා, නගර සභා, මහනගර සභා, විදුලිබල මණ්ඩලය, ජල සම්පත් මණ්ඩලය, ගොවිජන සේවා, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය, භූවිද්‍යා හා පතල් කාර්යාංශ, ඉඩම් ගොඩ කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුව, ආදායම් බදු දෙපාර්තමේන්තුව ආදී ආයතනවලදී ජනතාවට එහි සේවකයන්ගෙන් සිදු වන නොයෙකුත් අපහසුතා හේතුවෙන් මේ පිළිබඳ අවධානය යොමුව තිබේ.

මෙම තත්ත්වය නිරීක්ෂණ කිරීමෙන් පසුව වහාම මේ පිළිබඳ අවධානය යොමු කර එවැනි පුද්ගලයන් කොටුකර ගැනීමට වෙස්වලාගත් කණ්ඩායමක් යෙදවීම කෙරෙහි අවධානය යොමුව ඇත.

 

Related posts