ඉන්දියාවත් ශ්‍රී ලංකාවට පක්ෂව ඡන්දය නොදෙයි

බටහිර බහාලුම් පර්යන්තයේ සියයට 85 ක කොටස් වලට ඉව ඇල්ලූ ඉන්දියාව ශ්‍රී ලංකාව පිළිබඳ එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් කවුන්සිලයට ඉදිරිපත් කළ යෝජනාවට ඡන්දය භාවිත කිරීමෙන් ඉන්දියාව වැලකී සිටියේ ය.

ජපානය ඇතුළු රටවල් 14 ක් යෝජනාවට ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීමෙන් වැලකී සිටියේ ය. යෝජනාවට විපක්ෂව එනම් ශ්‍රී ලංකාවට පක්ෂව ඡන්දය භාවිත කළේ, චීනය ඇතුළු රටවල් 11 ක් පමණි.

ඡන්දය කඩිනමින් පවත්වා සියලු පළාත් සභා සක්‍රීය කර 13 වැනි ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය ක්‍රියාත්මක කළ යුතු බව ඉන්දියාව මානව හිමිකම් කවුන්සිලයේදී පවසයි.

වගවීම, යුක්තිය ඉටු කිරීමට සහ සංහිඳියාව වැඩි දියුණු කිරීමට ශ්‍රී ලංකාව පුළුල් ක්‍රියාමාර්ගගත යුතු බව පෙන්වා දෙයි.

ඡන්ද විමසීමට පෙර ඉන්දියාව කළ ප්‍රකාශය

 

Related posts