කන්තලේ වැව පිටාර මට්ටමේ

kanthale-river

කන්තලේ වැවේ ජලය පිටාර මට්ටමට ළඟා වීමත් සමඟ වාන් දොරටු 10න් හතරක් අඩිය බැගින් විවෘත කළ බව වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව ප්‍රකාශ කළේය.

කන්තලේ වැවේ උපරිම ජල ධාරිතාව අක්කර අඩි 114,000ක් වන අතර වාන් දොරටු විවෘත කරනා අවස්ථාව වන විට අක්කර අඩි 111,200ක ජල ධාරිතාවක් තිබූ බව කන්තලේ කොට්ඨාස වාරි ඉංජිනේරු ඩබ්ලිව්. නිලංග ලක්මාල් මහතා පැවසීය.

අඩි එක බැගින් විවෘත කළ වාන් දොරටු හතරෙන් තප්පරයට ඝනඅඩි 800ක ජල ධාරිතාවක් පිට කරනා බව ද කී වාරි ඉංජිනේරුවරයා වැවට එකතු වන ජල ධාරිතාව අනුව අවශ්‍යතාව සැලකිල්ලට ගෙන සෙසු වාන් දොරටු විවෘත කිරීමේ අවශ්‍යතාව සලකා බලන බව ද වැඩිදුරටත් ඒ මහතා පවසා සිටියේය.

Related posts