නව ජන මාධ්‍ය ප්‍රතිපතියක් සැකසීමට යයි

media

පුරවැසි මූලික ජනමාධ්‍ය ප්‍රතිපත්තියක් සකස් කිරීම සඳහා ජනතා අදහස් හා යෝජනා ලබාගැනීමට ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යාංශය පියවර ගෙන තිබේ.

ශ්‍රී ලංකා පුවත්පත් මණ්ඩලය, ව්‍යුහාත්මක ලෙස ප්‍රතිසංස්කරණය කර විද්‍යුත්, මුද්‍රිත හා නව මාධ්‍ය ආවරණය වන පරිදි මාධ්‍යවේදීන් හා මාධ්‍ය ආයතන පිළිබඳ විනිශ්චය ආයතනයක් ලෙස ප්‍රතිසංවිධානය කරලීම එමගින් අපේක්ෂා කෙරේ.

ඒ අනුව, වර්තමානයේ පවතින පනත සංශෝධනය කිරීම සඳහා මාධ්‍යවේදීන් ඇතුළු සිවිල් පුරවැසියන්ගේ අදහස් හා යෝජනා ලබා ගැනීමට කටයුතු කරන බව ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යාංශය පැවසීය.

ඊට අදාළ යෝජනා ලබන මාර්තු මස 15 වන දිනට පෙර අදාළ කෙටුම්පත සම්පාදනය කිරීමේ ක්‍රියාකාරී කමිටුව වෙත ඉදිරිපත් කළ හැකිවේ.

ලේකම්, ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යාංශය, අංක 163, ඇසිදිසි මැදුර, කිරුලපන මාවත, පොල්හේන්ගොඩ, කොළඹ 5 යන ලිපිනයට හෝ secretary@media.gov.lk ඊමේල් ලිපිනය හරහා අදාළ යෝජනා ඉදිරිපත් කළ හැකි බව ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යාංශය සඳහන් කළේය.

Related posts