අයිතිය උදෙසා මාධ්‍යවේදියෝ හමුව

“අයිතිය උදෙසා මාධ්යවේදියෝ” සංවිධානයේ 2021 වසර සැලසුම් කිරීමේ හමුව ඊයේ (22) දින තිඹිරිගස්යාය ජානකී හෝටලයේදී පැවැත් විය.

Related posts