ජලාශයන් සහා වැව් තුන්සියයකට අධික ප්‍රමාණයක් වාන්දමයි

පවතින අයහපත් කාළගුණ තත්වය සමග අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ මහපරිමාන ජලාශ අතරින් ජලාශයන් නමයක වාන් මගින් පිටතට ජලය නිකුත් කරනා අතර කුඩාවැව් තුන්සියයකට අධික ප්‍රමාණයක් වාන්දමමින් තිබෙනා බව වාරිමාර් ග දෙපාර් තුමේන්තුව සදහන් කරයි.

පවතින අයහපත් කාළගුණ තත්වය සමග ජලපෝශිත ප්‍රදේශවලට අධික ලෙස ජලය ලැබීම නිසා මහපරිමාන ජලාශවල වාන්දොරටු විවෘතකර තිබෙනා අතර අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ පිහිටි රාජංගණය නාච්චාදූව කළාවැව පදවිය හුරුළුවැව මහවිලච්චිය අභයවැව තුරුවිල අංගමුව යන වැව් වාන්දමමින් තිබේ.

වසර හයකට පමණ පසුව පදවිය ජලාශය වාන්දමමින් පවතින අතර එහි ජල මට්ටම සියයට 108 දක්වා ඉහල ගොස් තිබේ.අනුරාධපුර නුවර වැව තිසාවැව ඊයේ (13දා) දහවල් වනතුරු වාන්දැමීම ආරම්බව නොතිබුණත් එම වැව්වල ජලමට්ටම සීඝ්‍රයෙන් වැඩිවෙමින් පැවතියහ.නුවර වැවේ ජල මම්මටම සියයට 76ක් හා තිසාවැවේ ජල මට්ටම සියයට 99 දක්වා ඉහළ ගොස් තිබුණි.

ඊට අමතරව මහකනදරව වැවේ ජල මට්ටම සියයට 68 දක්වා ඉහළ ගොස් තිබුණි.මහවිලච්චිය වැවේ ජල පරිමාව සියයට සියයක්වු අතර රාජංගනය ජලාශයේ ජල ධාරිතාව සියයට 88ක් දක්වා ඉහල ගොස් තිබේ.

මානංකට්ටිය වැවේ ජලධාරිතාව සියයට 117 දක්වා ඉහල ගොස් තිබුණි.වාහල්කඩ ජලාශයේ ජල මට්ටම සියයට 57ක මට්ටමට පවති.අභය වැවේ ජල මට්ටම සියයට 95ක්ව පැවති අතර වැවේ බැම්මට ඉහලින් ජලය පිටවෙමින් තිබුණි.

තුරුවිල වැවේ ජල පරිමාව සියයට සියය දක්වා ඉහල ගොස් තිබු අතර ඊයේ (13දා) දහවල් වනවිටත් අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයට වැසි ඇදහැලෙමින් පැවතියහ.

අනුරාධපුර මධ්‍යම විශේෂ – බී.මහේෂ් විජේසුරිය

Related posts